දැනට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ඒකීයභාවය හා බැඳුණු වගන්ති කිසිවක් වෙනස් නොවිය යුතුයි

දැනට ව්‍යවස්ථාවේ සඳහන් ඒකීයභාවය හා බැඳුණු වගන්ති කිසිවක් වෙනස් නොවිය යුතුයි

මේ දින වල සාකච්ජා කරනු ලබන ප්‍රධාන පෙලේ මාතෘකාවක් වන්නේ රටේ ඒකීයභාවය යන්නයි.ඒකීයභාවය යන්න අප රටේ ඓතිහාසික උරුමයක් ලෙස හදුන්වා දීමට හැකියාව ඇත.1972 ව්‍යවස්ථාවෙන් එය ලියවිල්ලක් ලෙස සඳහන් කරනු ලැබුවත් ඊට පෙර සිටම පාහේ පැවතියේ ඒකීය රාජ්‍යක් යන සංකල්පයයි.පළාත් සභා ක්‍රමය පැමිණීමත් සමගම එකියභාවට හානියක් සිදු වූ බව මෙහිදී සදහන් කල අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා ව්‍යවස්ථාවේ වගන්ති වල සිදුවිය යුතු වෙනස්කම් හා නොවෙනස්වීම් පිළිබඳව මෙහිදී අදහස් දක්වන ලදී.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1964492207165621/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *