ලංකාවේ බුද්ධාගමට ලැබුණු දෙයක් නැහැ. නමුත් තිබෙන තැනවත් රැකගත යුතුයි.

ලංකාවේ බුද්ධාගමට ලැබුණු දෙයක් නැහැ. නමුත් තිබෙන තැනවත් රැකගත යුතුයි.

බොහෝ දෙනෙක් මේ දින වල ප්‍රකාශ කරන දෙයක් වනුයේ බුද්ධාගමට තිබු තැන නැතිවී ඇති බව.සත්‍ය වශයෙන්ම 9 වන වගන්තියට අනුව බුදු දහමට සුවිශේෂී තැනක් හිමි විය යුතු බව සඳහන් වුවත් ප්‍රායෝගිකව එය ක්‍රියාත්මක නොවන බව ජාතික හෙළ උරුමය වශයෙන් සදහන් කල යුතු බව අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා පෙන්වා දේ.එය හුදෙක් ව්‍යවස්ථා සැරසිල්ලක් පමණක් බවද එතුමා තව දුරටත් සදහන් කරන ලදී.

මේ පිළිබඳව වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා,

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1964494033832105/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *