වැඩිහිටි දින සැමරුම් උත්සවය

වැඩිහිටි දින සැමරුම් උත්සවය

අත්තිඩිය සහන උදය වැඩිහිටි විවේකාරාමය සංවිධානය කළ වැඩිහිටි දින සැමරුම් උත්සවය අද දින මහනගර ඇමති චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි. ජාත්‍යන්තර වැඩිහිටි දිනයට සමගාමීව සැමරුම් උත්සවයක් ලෙස මෙය සංවිධානය විය. මෙම අවස්ථාවට අමාත්‍ය එස්.බී. දිසානායක මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්විය.

+

22256746_1964930483788460_7859772749818590026_o

22256628_1964930487121793_3679247404641916137_o

22180069_1964930933788415_1660531150529376980_o

22181346_1964930827121759_7818341665359609198_o

22137290_1964930807121761_5453478488457052402_o

22181190_1964930620455113_1305917798542479102_o

22180036_1964931053788403_2093752411602963034_o

22181483_1964930657121776_3290749876472358909_o

22181533_1964930817121760_591792190564500544_o

22218279_1964930727121769_4588711082270210387_o

22218510_1964930650455110_5941736130796014686_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *