කැටලෝනියාවයි කුර්දිස්ථානයයි වෙන්වී යාමෙන් යුරෝපය තවත් අස්ථාවර වෙයි.

කැටලෝනියාවයි කුර්දිස්ථානයයි වෙන්වී යාමෙන් යුරෝපය තවත් අස්ථාවර වෙයි.

ලෝකයේ දේශපාලනය දිනෙන් දින නොයෙක් ආකාරයට වෙනස් වේ.ලෝකයේ දේශපාලන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අයගේ අවධානය එතරම් සක්‍රිය මට්ටමක නොමැති බව අපට පොදුවේ පෙනී යන දෙයකි.විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ විවිද රටවල් වල සිදුවන දේශපාලන වෙනස් වීම පිළිබඳව අපේ රටේ මැති ඇමතිවරුන් අවදානයෙන් හා අවබෝදයෙන් සිටීම ඉතා වැදගත් වේ.ඒ මන්ද එම දේශපාලන ක්‍රියාවලීන් වල හරවත් දේ අප රටට උකහා ගත හැකි නිසාය.මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා එම කටයුත්ත ඉතා මැනවින් සිදු කරනු ලබන අමාත්‍යවරයෙකි.එතුමා රටේ උන්නතිය උදෙසා ලෝකයේ විවිද රටවල් ආදර්ශයට ගනිමින් කටයුතු කරයි.ඒ අනුව පසුගිය දින කිහිපය තුලදී බෙදුම්වාදය හා නව රාජ්‍ය පිහිටුවීම යන සංකල්පය පිළිබඳව ලෝකය පුරා සාකජ්චා වන්නට විය.මේ එසේ වන්නට හේතු හා අදාළ සිදුවීම් පිළිබඳව අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා කල පැහැදිලි කිරීමයි.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1964902073791301/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *