නව තාක්ෂණය වැඩිහිටියන් සඳහා හඳුන්වාදිය යුතුයි.

නව තාක්ෂණය වැඩිහිටියන් සඳහා හඳුන්වාදිය යුතුයි.

2012 වසරේ පැවති ජන සංගණනයට අනුව රටේ ජනතාවගෙන් 12.5ක් එනම් 1/8ක් අවුරුදු 60 වැඩි වැඩිහිටියන් ලෙස හඳුනාගන්නා ලදී.එය අප රට ලබා ඇති ඉතා හොඳ ජයග්‍රහණයකි.ඒ මන්ද අද වන විට අප රටේ ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 79ක් බවට පත්ව තිබීමයි.මිට වසර ගණනාවකට ඉහතදී එය පැවතියේ අවුරුදු 46ක් ලෙසටයි.කෙසේ වුවත් රටක් ලෙස අපි ඉදිරියට යාමේදී වැඩිහිටියන් සඳහා නව තාක්ෂනය හඳුන්වා දෙමින් ඔවුන් රටේ සංවර්ධනයට දායක කර ගත යුතුමය.මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය චම්පික රණවක මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව මෙසේ විග්‍රහ කරනු ලබයි.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1965241847090657/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *