සුහුරු ලොව ජය ගැනීමට නවීන තාක්ෂණය නවෝත්පාදන නව සිතුවිලි යොදා ගත යුතුයි.

සුහුරු ලොව ජය ගැනීමට නවීන තාක්ෂණය නවෝත්පාදන නව සිතුවිලි යොදා ගත යුතුයි.

ලෝකය අද වන විට ඉතා සීග්‍රයෙන් දියුණු තලයකට පැමිණෙමින් සිටි.අතීතය හා සංසන්දනය කර බලන කල අප එදා කිසිසේත් නොසිතූ තත්වයකට අද වන විට ලෝකය පත්වී තිබේ.ජීව විද්‍යාව,රසායන විද්‍යාව ආදී ක්ෂේත්‍ර වල මෙන්ම තාක්ෂණික අංශය අතින් පවා ගත් කල විශාල වෙනස් වීමකට ලෝකය අද පත්ව  තිබේ.රටක ජිවත් වන වැඩිහිටියන් ලෙස මෙම නවීන ලෝකය සමග ඉදිරියට යාමට අවස්තාව සියලු දෙනා උදා කර ගත යුතුය.ඒ හරහා ලෝකයේ තවත් ඉදිරි පිම්මක් තබන්නට හැකියාවක් ලැබෙනු ඇත.

https://www.facebook.com/PataliChampika/videos/1965245480423627/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *