මහියංගනය රජ මහා විහාරස්ථානයට අභිනවයෙන් ධාතු මන්දිරයක්.

මහියංගනය රජ මහා විහාරස්ථානයට අභිනවයෙන් ධාතු මන්දිරයක්.

මහියංගනය රජ මහා විහාරස්ථානයේ පැවති කටින මහා පිංකම වෙනුවෙන් අටමහා කුසල් මුලික කරගනිම්න් ධාතු මන්දිරයක් ඉදිකිරිම සඳහා මුල්ගල තැබීම,වාහල්කඩ ඉදිඉකිරිම සඳහා මුල්ගල තැබීම,විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේලා සඳහා සංඝාවාස කුටි පුජා කිරීම සහ මහියංගන රාජ මහා විහාරයේ විශාල අඩුවක්ව පැවති දාන ශාලාව සාදා නිමකර සංඝයාවහන්සේලා වෙත පුජා කිරීමද පසුගියදා මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්,ප්‍රථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මැතිතුමාගේ සහ විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් පිළිබඳ අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදුවිණි.

22254892_1966654283616080_5184297055367922695_o

22254962_1966654063616102_4682755664648083555_o

22255159_1966653486949493_584962648821335949_o

22254851_1966654050282770_5361114136060420201_o

22254784_1966653843616124_3978206379128144689_o

22254855_1966653996949442_4096188394103971009_o

22254919_1966654130282762_6141143103494068169_o

22291456_1966653703616138_1673031878413708405_o

22289943_1966653643616144_9121374251023354531_o

22382178_1966653750282800_4624721992866062117_o

22256490_1966653880282787_7451673842271043574_o

22256868_1966653496949492_1442296488836042011_o

22289734_1966653766949465_7263588329396314804_o

22291211_1966654020282773_2575323086978204773_o

22338887_1966653973616111_8437334108630322823_o

22339086_1966653920282783_7594689128916283592_o

22339199_1966654303616078_4525634849673011400_o

22339323_1966653490282826_8560616426059068633_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *