ඒකාබද්ද කසළ කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ස්වේච්ඡ සංවිධාන දැනුවත් කිරීම

ඒකාබද්ද කසළ කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ස්වේච්ඡ සංවිධාන දැනුවත් කිරීම

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ඒකාබද්ද කසළ කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ස්වේච්ඡ සංවිධාන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් වනාතවිල්ලුව නගර ශාලාවේදී මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.මේ සඳහා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මැතිතුමා ඇතුළු පිරිසක් සහභාගී විය.

22467393_1969847463296762_791347548844083901_o

22459552_1969847346630107_2841008631456665336_o

22467476_1969847369963438_3434544237224666614_o

22496303_1969847766630065_8167916999120774908_o

22459379_1969847813296727_6580798041815516743_o

22467400_1969847273296781_3477572229849495724_o

22459416_1969847666630075_4903903845233806807_o

22467421_1969847523296756_4154198821873103987_o

22467577_1969847193296789_8348608807554883881_o

22467701_1969847819963393_1884629620740634657_o

22495971_1969847483296760_793195466885235012_o

22496006_1969847196630122_1670998270399322747_o

22496186_1969847189963456_1049635594272090605_o

22519715_1969847643296744_5225072766013194137_o

22499146_1969847486630093_2835143893239798467_o

22496203_1969847276630114_5433868562504941842_o

22528901_1969847676630074_4599117749517275999_o

22538914_1969847569963418_7299228207119286075_o

22550076_1969847283296780_5263606776048257744_o

22519862_1969847899963385_4938195487319819709_o

22498955_1969847353296773_4898669820841402579_o

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *