ගම හදන හැටි කියන කොළපාට හැන්දෑව

ගම හදන හැටි කියන කොළපාට හැන්දෑව

එක්සත් ජාතික පක්ෂ බල මණ්ඩල රැස්වීම අද දින කැස්බෑව ආසනයේදී මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ගරු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

 

 

 

ජායාරුප පහතින්…..

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *