ලංකා කළමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය.

ලංකා කළමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය.

ලංකා කළමනාකරණ සංවර්ධන ආයතනයේ වාර්ෂික සම්මාන ප්‍රධානෝත්සවය අද දින (04) මහනගර අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජ්‍යාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී පැවැත්විණි.

 

 

ජායාරුප පහතින්…..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *