වෙනස සැපයි

වෙනස සැපයි

“එකින් එක අප බලන විට මේ වෙනස සැපයි. ජනතාව එදා ජනාධිපතිවරණයේදී, මහා මැතිවරණයේදී ඒ ජන්දය ලබා දුන්නේ ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට මේ රටේ නිදහස ඉල්ලාය. පවුල්වාදය, පවුල්කාමයට , ධනකාමයට, දුෂණයට විරුද්ධවයි.අපේ ජනතාව නැගී සිටියේය.ඒ නිසා අද පවතින දේශපාලන තුල මිනිසුන් විදින සැප හොද බව” මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා මේ අදහස් පල කලේ කස්බව පවතී ජන හමුවකට එකතු වෙමිනි.

 

 

 

වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න…

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *